herroeping

Herroepingsrecht voor consumenten
(Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die niet primair kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.)

Instructies voor opzegging

Herroepingsrecht
U hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.
De herroepingstermijn is 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen, als u een of meer goederen heeft besteld als onderdeel van één bestelling en deze in één bestelling worden geleverd;

- waarop u of een derde partij door u genoemd, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen, als u meerdere goederen heeft besteld als onderdeel van een enkele bestelling en deze afzonderlijk worden geleverd;

- waaraan u of een van mij De door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, heeft de laatste deelzending of het laatste stuk in bezit genomen, als u goederen heeft besteld die in meerdere deelzendingen of stukken worden geleverd;

Uw herroepingsrecht uitoefenen , moet u contact met ons opnemen (julian Klassen, glenrothes str. 16, 71034 Böblingen, telefoonnummer: 01783210347, e-mailadres: kundencenter3@web.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen, informeren. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling over uw uitoefening van het herroepingsrecht vóór de herroepingstermijn verzendt is verlopen.

Gevolgen van herroeping

Als u zich terugtrekt uit dit contract, zijn wij u alle betalingen verschuldigd die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit van het feit dat u een ander type levering kiest als de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden) onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; deze terugbetaling worden in geen geval bij u in rekening gebracht.

We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, afhankelijk van welk tijdstip eerder is is.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u ons over de herroeping van dit contract informeert, terugsturen of aan ons overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de periode van 14 dagen is verstreken.

U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor verlies in waarde van de goederen, indien dit waardeverlies te wijten is aan een andere behandeling dan nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.

Uitsluiting ofRedenen voor het verstrijken

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten

- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
- voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum spoedig zou worden overschreden;
- voor de levering van alcoholische dranken, de prijs van die bij het sluiten van de overeenkomst zijn overeengekomen, maar die niet eerder dan 30 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst worden geleverd en waarvan de actuele waarde gebonden is aan schommelingen op de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
- voor de levering van kranten, tijdschriften of tijdschriften met uitzondering van abonnementsovereenkomsten

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig voor contracten

- voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden geretourneerd g geschikt zijn indien hun verzegeling na levering is verwijderd;
- voor de levering van goederen indien deze na levering naar hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd;
- voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking als de verzegeling na levering is verwijderd.


Modelherroepingsformulier

(Als u het contract wilt annuleren, vult u dit formulier in en verzendt het terug.)

- Aan julian Klassen, glenrothes str. 16, 71034 Böblingen, e-mailadres: kundencenter3@web.de :

- Ik herroep/wij (*) hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (* )/
het verlenen van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)< br>- Adres van consument(en)
- Handtekening van consument(en) (alleen indien kennisgeving op papier)
- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is
.